Algemene voorwaarden Maniastore

(aangepast per 22 mei 2018 in verband met nieuwe Privacy wetgeving)

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere bestelling in de online-shop van Maniastore. Afwijkende algemene voorwaarden behoeven de uitdrukkelijke en schriftelijke bevestiging door Maniastore. De op het tijdstip van het plaatsen van de bestelling geldige versie van deze algemene verkoopvoorwaarden is telkens van toepassing.

1. De overeenkomst

Voor alle bestellingen in de online-shop van Maniastore is

Maniastore / Shimon Atia
AJ Ernststraat 37
1083 GP Amsterdam
Nederland
Tel: 06-48834558
Email: info@maniastore.com

BTW-nummer: 131122472.B01
KVK-nummer: 34209793

partij bij de overeenkomst.

De overeenkomst zal in de Nederlandse taal worden opgesteld. Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

In geval van vragen, suggesties of klachten kunt u zich aan de in artikel 17 genoemde klantenservice wenden.

Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend.

Via de online-shop wordt de klant uitgenodigd om een aanbod tot het afsluiten van een koopovereenkomst te doen. Met het verzenden van de bestelling door een klant komt de overeenkomst nog niet tot stand. De klant ontvangt per e-mail een bevestiging van de ontvangst van de bestelling (“Bevestiging bestelling”). Deze bevestiging van de bestelling is geen aanvaarding van het aanbod, maar dient slechts ter informatie, om de klant te informeren, dat de bestelling door Maniastore is ontvangen.

De overeenkomst met Maniastore komt tot stand, als Maniastore het aanbod van de klant aanvaard. De verklaring omtrent de aanvaarding van het aanbod wordt afgegeven op het moment dat Maniastore de verzending van de goederen per e-mail tegenover de klant bevestigt.

De gegevens met betrekking tot de overeenkomst evenals de tekst van de overeenkomst worden door Maniastore ten behoeve van de afwikkeling van de koopovereenkomst opgeslagen. De klant ontvangt per e-mail een bevestiging van zijn bestelling, waaruit de gegevens met betrekking tot de overeenkomst blijken. De klant heeft daarnaast de mogelijkheid om de opgeslagen gegevens van Maniastore in te zien via "Mijn account".

2. Bestellingen

Maniastore biedt via internet goederen aan. In de online-shop van Maniastore kunt u die artikelen bestellen. U kunt de separate productbeschrijvingen op de website inzien. U kunt de artikelen in de winkelwagen leggen en uw bestelling pas op een later tijdstip verzenden. Om die reden vindt de definitieve controle of een artikel beschikbaar is pas plaats op het moment dat u in de online-shop van Maniastore uit uw winkelwagen een bindende bestelling verzendt door op de knop „nu kopen“ te klikken. Houd u er a.u.b. rekening mee dat de beschikbaarheid van de artikelen ook gedurende uw bestelproces kan veranderen.

De prijzen, die op het tijdstip van de bindende bestelling op de website zijn aangegeven, zijn van toepassing. Alle prijzen zijn in Euro en inclusief de wettelijke omzetbelasting. Voor de verzendkosten wordt bovenop deze prijzen een toeslag berekend. Maniastore behoudt zich het recht voor om klaarblijkelijke vergissingen of fouten te corrigeren. Indien een bestelling mislukt, doordat de klant fouten heeft gemaakt bij de invoer van de bestelling, wordt de gehele bestelling automatisch geannuleerd. In het geval van een hernieuwde bestelling kan een eventueel op het tijdstip van de mislukte bestelling oorspronkelijk gehandhaafde aanbiedingsprijs niet meer wordt gehandhaafd.

3. Aanbiedingsacties

„Actieaanbiedingen en kortingsacties“ hebben een beperkte geldigheidsduur en vervallen zodra het artikel niet meer op voorraad is / niet meer te bestellen is.

4. Bestelmogelijkheden

U kunt de gewenste artikelen op de website aanklikken en in een virtuele winkelwagen leggen. In de winkelwagen heeft u de mogelijkheid om uw gegevens te bevestigen en eventueel te corrigeren. Daarna kunt u het factuur- respectievelijk afleveringsadres invullen. In een volgende stap kunt u de gewenste betalingswijze kiezen. Aan het einde van de bestelprocedure krijgt u een overzicht van uw bestelling met de totale prijs (inclusief wettelijke omzetbelasting) evenals een opgave van de verzendkosten. Met het aanklikken van de button „nu kopen“ geeft u een bindende bestelling van de in de winkelwagen aanwezige artikelen af.

Uw persoonlijke gegevens worden in het bestelproces gecodeerd en door middel van Secure Sockets Layer Software (SSL) via het internet verzonden. Hierbij worden alle gegevens gecodeerd, voordat zij uw PC verlaten. Daarenboven wordt door deze procedure veiliggesteld, dat uw gegevens uitsluitend aan de internet-aanbieder worden verstuurd, die in het SSL-certificaat als aanvrager staat ingeschreven.

De toegang tot uw klantenaccount is alleen na het ingeven van uw persoonlijke wachtwoord mogelijk. U dient uw toegangsgegevens telkens vertrouwelijk te behandelen en uw browservenster te sluiten, zodra u de communicatie met ons heeft beeindigd. Dit geldt in het bijzonder voor het geval dat u uw computer gezamenlijk met andere personen gebruikt.

5. Levering

Voor zover niets anders is overeengekomen, vindt de levering op het door u aangegeven afleveringsadres plaats.

6. Transportschade / Kennelijke gebreken / Risico-overgang

U of een door u tot ontvangst gemachtigd persoon dient de goederen na ontvangst op transportschade en andere gebreken te onderzoeken. Indien de geleverde goederen kennelijke materiaal- of productiefouten (transportschade inbegrepen) vertonen, verzoeken wij u om dergelijke fouten direct jegens ons of de medewerker van de pakketdienst of het expeditiebedrijf, dat het artikel bezorgt, te reclameren. Indien u dit verzuimt, heeft dit echter voor uw rechten, die uit de wet voortvloeien, geen gevolgen.

Bij ondernemingen gaat het risico in geval van een koop op afstand met de aflevering van de goederen aan een geschikte transporteur over. Bij consumenten gaat het risico met de overdracht van het gekochte aan de klant over. Indien de koper in verzuim is, wordt dit eveneens als overdracht aangemerkt.

7. Verzending

De verzending van de goederen vindt bij op vooraad zijnde artikelen normaal gezien binnen 2-3 werkdagen na ontvangst van de betaling door Maniastore plaats.

Voor de verzending van artikelen worden vaste verzendkosten berekend. Deze zijn per bestelling eenmalig 4,99 Euro bij een leveradres in Nederland en 6,99  Euro voor verzendingen naar Belgie. De met uw levering verbonden verzendkosten worden voor het versturen van uw bestelling in het overzicht van de bestelling aan u getoond.

8. Betaling

De betaling van de goederen vindt via bankoverschrijving of Paypal plaats.

9. Eigendomsvoorbehoud

Alle door Maniastore geleverde zaken blijven eigendom van Maniastore totdat de klant alle verplichtingen uit de met  Maniastore gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

10. Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht

Het recht van herroeping

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaken (in geval van gescheiden leveringen en / of levering in delen respectievelijk de laatste zaak) fysiek in bezit krijgt respectievelijk krijgen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Maniastore,  AJ Ernststraat 37, 1083 GP Amsterdam, Tel: 06-48834558, E-Mail: info@maniastore.com) via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post, fax of e-mail)op de hoogste stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiertoe gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen, die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen heeft medegedeeld aan ons

Maniastore / Shimon Atia
AJ Ernststraat 37
1083 GP Amsterdam
Nederland
Tel: 06-48834558
Email: info@maniastore.com

terug te zenden. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, die verder gaat dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Voor zover partijen niets anders zijn overeengekomen, bestaat het recht van herroeping niet bij de volgende overeenkomsten:

1. Overeenkomsten tot levering van zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

2. Overeenkomsten tot levering van zaken, die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben.

3. Overeenkomsten tot levering van verzegelde zaken, die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

4. Overeenkomsten tot levering van zaken die nu de levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken.

5. Overeenkomsten tot levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

6. Overeenkomsten tot levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor de geregelde levering van dergelijke publicaties.

Modelformulier voor herroeping

Indien u de overeenkomst wilt herroepen, verzoeken wij u om dit formulier in te vullen en terug te sturen.

- Aan

Maniastore / Shimon Atia
AJ Ernststraat 37
1083 GP Amsterdam
Nederland
Tel: 06-48834558
Email: info@maniastore.com

- Ik/wij(*) deel/ delen u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende zaken/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Besteld op (*)/ ontvangen op (*)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Naam/Namen consument(en)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Adres consument(en)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Datum _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

11. Non-conformiteit

De wettelijke bepalingen inzake non-conformiteit zijn van toepassing.

12. Aansprakelijkheid

De wettelijke bepalingen inzake aansprakelijkheid zijn van toepassing.

13. Minderjarigen

Wij bieden geen producten te koop aan aan minderjarigen. Onze producten kunnen in onze online-shop alleen door meerderjarige klanten worden gekocht. Een bestelling door een minderjarige is alleen mogelijk met medewerking en toestemming van een persoon, die bevoegd is om de ouderlijke macht uit te oefenen.

14. Nietigheid c.q. vernietigbaarheid

De Nederlandse versie van de algemene voorwaarden is ten allen tijde doorslaggevend voor de uitleg van de voorwaarden.

Indien een of meerdere bepalingen in de koopovereenkomst of deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens bepaalde volledig van toepassing. In plaats van de nietige of vernietigbare bepalingen zijn dan de wettelijke bepalingen van toepassing.

15. Wijzigingsvoorbehoud

Maniastore behoudt zich het recht voor om haar website, regelingen en voorwaarden, deze algemene voorwaarden inbegrepen, te allen tijde te wijzigen. Op uw bestelling zijn de telkens op het moment van bestelling geldige contractuele regelingen en algemene voorwaarden van toepassing.

16. Uitsluiting aansprakelijkheid voor verwijzingen („links“)

Maniastore verwijst op haar website door middel van verwijzingen naar andere websites op het internet. Voor al deze links geldt: Maniastore verklaart uitdrukkelijk, dat zij op geen enkele wijze invloed op de vormgeving en de inhoud van de websites heeft, waarnaar wordt verwezen. Om die reden distantiëren wij ons hiermee uitdrukkelijk van alle inhoud van alle websites van derden, waarnaar wordt verwezen en maken ons de inhoud niet eigen. Deze verklaring geldt voor alle getoonde verwijzingen en voor de inhoud van alle websites, waarnaar verwijzingen leiden.

17. Privacy Policy

Ten behoeve van het sluiten en afhandelen van koopovereenkomsten word je in het kader van het bestelproces verzocht om enkele persoonsgegevens in te vullen.

Persoonsgegevens zijn gegevens, die herleidbaar zijn tot een bepaald individu zoals naam, (post)adres, afleveringsadres, telefoonnummer en e-mailadres. We slaan jouw persoonsgegevens alleen op, voor zover dit voor de afwikkeling en verwerking van uw bestelling noodzakelijk is.

Wij gebruiken de door jou meegedeelde gegevens in eerste instantie voor de afwikkeling van de overeenkomst. In het kader hiervan worden jouw gegevens, voor zover noodzakelijk, aan andere ondernemingen ter beschikking gesteld. Deze door ons ingeschakelde dienstverleners zijn bijvoorbeeld de voor de levering van goederen ingeschakelde postbedrijven, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. Voor de afwikkeling van betalingen geven wij jouw betalingsgegevens door aan de met de betaling belaste kredietinstelling. De door ons ingeschakelde bedrijven mogen jouw gegevens alleen voor de afwikkeling van de opdracht en niet voor andere doeleinden gebruiken. Je gegevens worden niet voor andere doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Op welke wijze beschermen wij jouw persoonlijke informatie?

Maniastore neemt verschillende passende technische en organisatorische maatregelen om jouw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Je gegevens vind je terug in je eigen account. Je kunt daarop inloggen en de gegevens aanpassen

Bewaartermijn 

We bewaren je gegevens zo lang als dat noodzakelijk is en zo kort mogelijk. Hoe lang we precies gegevens bewaren is afhankelijk van de aard van de gegevens en waarvoor ze worden verwerkt.

In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:

  • Klantgegevens (NAW gegevens, email adres, telefoonnummer) :Tot 2 jaar na de laatste transactie.
  • Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens: 7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.
  • Gegevens in de (leden)administratie: Zolang als je met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 2 jaar daarna.
  • Accountgegevens (inlognaam, wachtwoorden): Zolang als je het account hebt.
  • Bestelgeschiedenis (delen die niet onder de wettelijke fiscale bewaarplicht vallen) : Zolang als je met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 2 jaar daarna.
  • Correspondentie: Zolang als je een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna.

Inzien, wijzigen, verbeteren of verwijderen van jouw gegevens

Als je wil weten welke gegevens wij van je hebben vastgelegd of als je gegevens wil wijzigen, dan heb je het recht om dat te doen. Daarvoor kun je contact met ons op nemen via e-mail (info@maniastore.com) of telefonisch (06-48834558). Dan zullen we binnen vier weken (maar doorgaans sneller) op jouw verzoek reageren.

Als je op grond van het overzicht informatie wil laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of afschermen, kun je daarvoor een nieuw verzoek sturen aan het hierboven vermelde adres. Maniastore zal ook binnen vier weken op dit verzoek reageren. Als Maniastore besluit jouw verzoek niet uit te voeren, zullen we aangeven waarom we dat niet doen.

Verwijderen van gegevens 

Als je al je gegevens wil laten verwijderen, dan kun je contact met ons op nemen via e-mail (info@maniastore.com) of telefonisch (06-48834558). Dan zullen we al jouw persoonlijke informatie verwijderen, voor zover de wet ons dat toe staat.

Klachten 

Als je het niet eens bent met het gebruik van jouw persoonsgegevens door Maniastore, dan kan je dat natuurlijk aan ons laten weten en proberen we samen tot een oplossing te komen. Maar je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, hiervoor verwijzen we je naar hun website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Doorgifte naar landen buiten de EU

Wij geven jouw gegevens niet door naar buiten de Europese Economische Ruimte, ze worden alleen opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij je daarvan op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door je daar een email-bericht over te sturen.  

18. Cookies

Maniastore maakt gebruik van cookies. De meeste browsers zijn zo ingesteld, dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt het opslaan van cookies echter deactiveren of u kunt uw browser zo instellen, dat deze u informeert, zodra er cookies worden gebruikt.

Met het gebruik van cookies worden gebruikersgegevens verkregen, verwerkt en gebruikt. De cookies worden gebruikt om de online-shop zo gebruikersvriendelijk, effectief en veilig als mogelijk vorm te geven. Tevens worden de cookies gebruikt om de online-shop zoveel mogelijk aan de behoeftes van de klant aan te passen. Zo worden de cookies bijvoorbeeld ingezet voor de persoonlijke begroeting van de klant en het vergemakkelijken van het inloggen.

Wij willen u erop attenderen dat als u geen gebruik wilt maken van cookies, wij helaas niet kunnen garanderen dat onze webwinkel goed werkt. U kunt cookies die al geplaatst zijn verwijderen.

19. Geschillen

De Europese Commissie heeft een alternatieve geschillen-commissie in het leven geroepen voor de beslechting van online geschillen. Deze is te bezoeken op: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

20. In geval van vragen bereikt u ons als volgt:

Klantenservice:

E-mail: info@maniastore.com