Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht

Het recht van herroeping

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaken (in geval van gescheiden leveringen en / of levering in delen respectievelijk de laatste zaak) fysiek in bezit krijgt respectievelijk krijgen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Maniastore,  AJ Ernststraat 37, 1083 GP Amsterdam, Tel: 06-48834558, E-Mail: info@maniastore.com) via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post, fax of e-mail)op de hoogste stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiertoe gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen, die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen heeft medegedeeld aan ons

Maniastore / Shimon Atia
AJ Ernststraat 37
1083 GP Amsterdam
Nederland
Tel: 06-48834558
Email: info@maniastore.com

terug te zenden. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, die verder gaat dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Voor zover partijen niets anders zijn overeengekomen, bestaat het recht van herroeping niet bij de volgende overeenkomsten:

1. Overeenkomsten tot levering van zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

2. Overeenkomsten tot levering van zaken, die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben.

3. Overeenkomsten tot levering van verzegelde zaken, die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

4. Overeenkomsten tot levering van zaken die nu de levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken.

5. Overeenkomsten tot levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

6. Overeenkomsten tot levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor de geregelde levering van dergelijke publicaties.

Modelformulier voor herroeping

Indien u de overeenkomst wilt herroepen, verzoeken wij u om dit formulier in te vullen en terug te sturen.

- Aan

Maniastore / Shimon Atia
AJ Ernststraat 37
1083 GP Amsterdam
Nederland
Tel: 06-48834558
Email: info@maniastore.com

- Ik/wij(*) deel/ delen u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende zaken/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Besteld op (*)/ ontvangen op (*)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Naam/Namen consument(en)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Adres consument(en)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Datum _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.